PRZED POBRANIEM PROGRAMU  KTÓREGO WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM JEST FIRMA JJMANUFAKTURA JAKUB JURKIEWICZ ZWANEA DALEJ LICENCJODAWCĄ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY  ZWANEJ DALEJ LICENCJĄ . UŻTKOWNIK POBIERAJĄCY OPROGRAMOWANIE ZWANY JEST DALEJ LICENCJOBIORCĄ. OPROGRAMOWANIE CHRONIONE JEST PRAWEM AUTORSKIM ZARÓWNO W POLSCE ORAZ NA ŚWIECE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Licencja końcowego użytkownika - End User Licence Agreement - EULA :
1.    Przedmiotem licencji jest odpłatne udostępnienie Programu do użytkowania a nie sprzedaż.
2.    Pobranie Programu jest potwierdzeniem zapoznania się przez Licencjobiorcę z warunkami niniejszej Licencji, potwierdzeniem ich zrozumienia i zobowiązania się do ich przestrzegania.
3.    Autor jest i pozostaje jedynym, wyłącznym i pełnoprawnym właścicielem Programu oraz wszelkich praw autorskich Programu.
4.    Na mocy niniejszej Licencji udzielonej odpłatnie przez Licencjodawcę Licencjobiorca ma prawo:
- pobrania Programu wynikającego z faktury zakupu do którego odnosi się niniejsza Licencja,
- instalacji Programu na ilości wynikającej z faktury zakupu witryn internetowych o dowolnym charakterze tematycznym i użytkowym pod warunkiem że nie narusza to obowiązującego prawa i ogólnie przyjętych norm,
- pobierania aktualizacji oraz wsparcia technicznego Programu przez sześć miesięcy od daty zakupu,
- do zdalnej pomocy technicznej w odniesieniu do Programu będącego przedmiotem niniejszej licencji przez czas wynikający z faktury zakupu,
- pomoc techniczna nie obejmuje tworzenia kluczy API na potrzeby witryn końcowego użytkownika
- Licencjobiorca może zakupić Program na potrzeby realizacji zlecenia i zainstalować na witrynie zleceniodawcy przekazując mu treść niniejszej Licencji, informując go o obowiązku jej przestrzegania oraz akceptacji tego obowiązku przez zleceniodawcę,  jak również przekazując zleceniodawcy kopię dokumentu zakupu jako potwierdzenie prawa do użytkowania na zasadach określonych niniejszą Licencją równocześnie informując o tym fakcie Licencjodawcę w formie pisemnej potwierdzonego maila wskazującego domenę witryny końcowego użytkownika - Licencjobiorcy.
- Programu zostaje uznany za wykorzystany i Licencjobiorca nie może zwrócić Programu od momentu kiedy Program będący przedmiotem niniejszej Licencji zostanie zainstalowany na serwerze.
5.    Program nie może być wynajmowany, sprzedawany, użyczany lub dzierżawiony osobom trzecim.
6.    Program nie przekazuje Licencjodawcy lub  Autorowi żadnych danych odnoszących się do specyfikacji, sposobu funkcjonowania treści lub zawartości witryny na której został zainstalowany .
7.    Żadna część kodu Programu nie może być kopiowana lub modyfikowana w celu tworzenia innego Programu lub Oprogramowania,
8.    Żadna część kodu Programu nie może modyfikowana w celu zmiany pierwotnego mechanizmu funkcjonowania lub zmiany pierwotnego przeznaczenia Programu,
9.    Dozwolone jest tylko i wyłącznie dostosowywanie tzw. widoków oraz wyglądu graficznego Programu na potrzeby zgodności z całością witryny internetowej na której został zainstalowany w sposób nienaruszający obowiązującego prawa, ogólnie przyjętych norm oraz praw autora Programu.
10.    Licencjodawca oraz Autor nie ponoszą odpowiedzialności za użytkowanie Programu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz powszechnie przyjętymi normami.
11.    Licencjodawca oraz Autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści oraz wszelkie szkody jak również jakiekolwiek straty pieniężne czy też materialne lub wizerunkowe, które mogłyby nastąpić na skutek użytkowania  Programu do którego odnosi się niniejsza Licencja zarówno w odniesieniu do Licencjobiorcy jak i związanej z nim osoby trzeciej lub firmy oraz firm współpracujących.
12.    Licencjodawca oraz Autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę informacji i straty pieniężne czy też materialne lub wizerunkowe które mogłyby być następstwem niemożności użytkowania lub użytkowania Programu zarówno w odniesieniu do Licencjobiorcy jak i związanej z nim osoby trzeciej lub firmy oraz firm współpracujących.
13.    Licencjodawca oraz Autor nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w specyfikacji witryny internetowej jeżeli  Program z takiego korzysta.
14.    Niezależnie od opłat licencyjnych wymaganych na mocy niniejszej Licencji Licencjobiorca jest zobowiązany opłacić wszelkie właściwe podatki oraz opłaty wynikające z,  i powstałe na skutek użytkowania Programu.
15.    Licencjodawca w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy ma prawo do jej natychmiastowego rozwiązania oraz dochodzenia roszczeń w imieniu swoim oraz autora w zakresie określonym obowiązującym prawem.
Autorem Programu jest Jola Surma.
Program został udostępniony przez Jolę Surmę do dystrybucji wyłącznej na zasadach porozumienia pomiędzy stronami firmie JJManufaktura Jakub Jurkiewicz.